Dränering av små och stora fastigheter

När en fastighet ska dräneras är det mycket att tänka på. Detta gäller både vid en ren dränering, och när ledningar ska läggas om i marken. Här går vi igenom några av de saker som är viktiga att tänka på. 

Om du bor i Stockholm och ska göra en dränering behöver du inte ansöka om marklov, skriver staden på sin webbplats. Om dräneringen innebär en väsentlig förändring av något av följande krävs dock att du gör en anmälan:

  • anläggning för vattenförsörjning
  • avlopp i en byggnad
  • avlopp inom en tomt
Dränering i Stockholm

Ansök om marklov vid dränering

Om du bor inom detaljplanelagt område – vilket ju är fallet för i princip samtliga som bor i Stockholm – behöver du ansöka om marklov när du vill genomföra åtgärder som ändrar markens höjdläge “avsevärt”. Marklov kan även behövas om du vill fälla träd, eller plantera skog, inom område som omfattas av detaljplan. 

Ansökan om marklov görs till byggnadsnämnden i den kommun där du bor. Beviljat marklov, och startbesked, är en förutsättning för att för att du ska kunna sätta igång med åtgärderna. Reglerna för vad som räknas som avsevärd förändring av höjdläget varierar en aning mellan olika kommuner, men i de flesta drar man gränsen vid förändringar som innebär att marken sänks eller höjs med en halv meter eller mer. Mer om marklov finns att läsa på Boverkets webbplats. 

Hur är ledningarna anslutna?

Tekniska verken i Linköping skriver på sin webbplats att de rekommenderar att man i samband med dränering eller kontroll av ledningarna i marken kontrollerar hur dräneringsrör, avrinning från tak och spygatter är anslutna till det kommunala ledningsnätet. I de flesta kommuner, däribland Linköping, är det inte tillåtet att låta vattnet rinna bort med självfall. Det måste pumpas bort för att säkra att källaren förblir torr även vid kraftiga skyfall.